WOW! JAPAN

Kokuminshukusha Shodoshima

国民宿舎小豆島

  • 호텔,호텔/료칸

Shodoshima Ikeda 1500-4 761-4301