WOW! JAPAN

Fujitsubo

藤つぼ 横浜

  • 닭꼬치구이,이자카야,회 / 해물요리

GEMS Yokohama B1, 2-6-5, Kitasaiwai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0004