WOW! JAPAN

Kirin-City Shibuyasakuragaokaten

キリンシティ

  • 식당 또는 바,서양 / 각국요리그외,맥주

Cursor Shibuya 1F, 16-15, Sakuragaokacho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0031