WOW! JAPAN

河豚鲜

河豚鮮

  • 河豚,日式火锅

3-17-12, Ikejiri, Setagaya-ku, Tokyo 154-0001